web statistics

Shona word of the day

Chino nyenga chino kotama, chino simudza musoro chawana.

Shona Proverb