web statistics

Shona word of the day

Shona Proverb

Chino nyenga chino kotama, chino simudza musoro chawana.

Trending Shona Words