web statistics

Shona word of the day

Shona Idiom

Haadaidzirwi mafuta ari muchanza.