web statistics


  • verb
  • synonyms:
  • dialects/origins: Manyika
Imperative example
Shona English
anzva anzva (singular)
anzvai anzva (plural)
Simple future tense example
Shona English
Ndicha anzva I will anzva
ucha anzva you will anzva (singular)
mucha anzva you will anzva (plural)
acha anzva he/she will anzva
ticha anzva we will anzva
vacha anzva they will anzva
chicha anzva it will anzva
last updated: Friday, August 16, 2019 at 11:21:51 AM Central European Summer Time

Shona word of the day

Shona Proverb

Dindingwe rino nakirwa richi kweva iro kana ro kwehwa roti,'mavara angu azara ivhu'.

Trending Shona Words

Trending English Words