web statistics

Shona Language Dictionary

Kudzipwa neganda nyama iripo.

Shona Idiom