web statistics

Shona Dictionary

Chino nyenga chino kotama, chino simudza musoro chawana.

Shona Proverb