Kandiro kano enda kuno bva kamwe.

Shona proverb
word:


  • noun ,
  • class(7),

English translation
bat  • noun ,
  • class(7),


Noun example: chiremwaremwa

ShonaEnglish
angu chiremwaremwa changu my my bat
ako chiremwaremwa chako your your bat
ake chiremwaremwa chake his/her his/her bat
edu chiremwaremwa chedu our our bat
enyu chiremwaremwa chenyu your (plural/respectful) your bat
avo chiremwaremwa chavo their their bat

Noun example: chiremwaremwa

ShonaEnglish
angu chiremwaremwa changu my my
ako chiremwaremwa chako your your
ake chiremwaremwa chake his/her his/her
edu chiremwaremwa chedu our our
enyu chiremwaremwa chenyu your (plural/respectful) your
avo chiremwaremwa chavo their their